Objeto

Se realiza la convocatoria correspondiente al ejercicio presupuestario 2018 para la concesión de subvenciones destinadas a promover la generación de empleo, en especial las dirigidas al comercio y al primer sector. Asimismo, es objeto de esta línea de ayudas financiar las actividades comerciales y del sector primario, con la finalidad última de reforzar los mismos.

Dotación presupuestaria

75.000,00 euros

Límite

6.000,00 euros

Entidades beneficiarias

Podrán acceder a los beneficios las empresas pertenecientes a los sectores de comercio, primer sector y hostelería, con independencia de su forma jurídica, que cumplan los siguientes requisitos:

Requisitos

Entitatearen sozietate-egoitza Azpeitian izatea.
Sozietatearen egoitza Azpeitian ez balego ere, kontratazioa Azpeitian kokatutako lantegirako egitea.
kontratuko diren pertsonek honako baldintzak beteko dituzte:
2015eko urtarrilaren 1a baino lehen Azpeitian erroldatua egotea (hiru urteko antzinatasuna), eta egoera horretan jarraitzea diru-laguntzaren epealdia amaitu artean.
Aipatu berri den antzinatasun baldintza bete ezean, onuradun izan ahalko da, baldin eta egiaztatzen badu gaur egun Azpeitian erroldatua dagoela eta gutxienez 10 urteko epe jarraian erroldatua egon dela egiaztatzen duen pertsona.
Aldi baterako kontratuen kasuan, sortutako enpleguak enpresa onuradunean diruz lagundukotako epealdian batez besteko plantilan gehikuntza netoa sortu beharko du. (Arau orokor moduan, diruz lagundutako aldi baterako batez besteko plantila kontratazio horiek egin aurreko zuzeneko hamabi hilabeteeta
koarekin konparatuz kalkulatuko da plantilaren gehikuntza neto
hori).

Plazos de tramitación

02/07/2018 – 15/10/2018